6 persoons-Vakantiehuis

Contactgegevens

Route de Somagne 2
4970 Stavelot
Tel: 0032 80 64 71 46
Mobiel: 0032 499 76 79 11
paulettemeuleman@gmail.com

Huurvoorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden, vandaar onderstaande voorwaarden. Een goede verhuurder en huurder merkt hier natuurlijk niets van, maar bij calamiteiten weet een ieder toch wat de afspraken zijn.

1. Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, zoals beschreven en te bekijken op http//:www.ardennenvertier.be .
Het huis is geschikt voor maximaal 6 tot 7 personen.

Zie gedetailleerde inventaris http//:www.ardennenvertier.be


2. Aanvaarding goede staat

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.


3. Bestemming en gebruik

3.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van recreatieverhuur. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.

3.2. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.

3.3 Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor in gebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd).
Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.


4. Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.


5. Betaling en voorwaarden

5.1 De huurprijs staat vermeld op de pagina "Prijzen".
Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de totale huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 4 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

5.2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en de huurovereenkomst door middel van e-mail afgesloten is.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier per e-mail of telefonisch van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50% geldt dan als annuleringskost.

5.4 Indien de huurovereenkomst binnen 7 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

5.5 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.


6. Verbruik en kosten

6.1 De vaste kosten staan vermeld op de pagina 'Prijzen'. Hierin is inbegrepen : kosten voor het normale verbruik van water, elektriciteit en verwarming .

6.2 Bedlinnen en hout is niet voorzien in de huurprijs.
Te voorzien bedlinnen is: onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek
Afmeting onderlakens: 160cm x 200cm.
Afmeting dekbedovertrek: 150cm x 200cm, 2x per bed
In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder deze bedlinnen. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

6.2 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid. Het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming. Het verstandig en verantwoordelijk omgaan met de houtkachel. Dit is niet anders dan hout of houtbriketten� en niet meer dan 2 stuks tegelijk te verbranden. Bij overmatig verbruik of misbruik waardoor schade ontstaat zal dit verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

7. Afvalverwerking

7.1 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de procedure beschreven in 7.2.
De gemeente Manhay laat het� huisvuil staan wanneer niet correct gesorteerd wordt. Op woensdagochtend wordt het vuil opgehaald. Bij achterlating v/e volle vuilniszak zal € 25,-. verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.

7.2 Te volgen procedure:
Karton: uitgevouwen en platgedrukt in de daarvoor bestemde doos

Papier: Apart in de daarvoor bestemde doos

Melk en sappakken groot en klein: Uitgespoeld en platgevouwen in de daarvoor bestemde doos.

Plastic flessen: Zonder dop en uitgespoeld in de daarvoor bestemde bak

Alle blik: Uitgespoeld in de daarvoor bestemde bak.

Glaswerk: zelf wegbrengen buiten in de glascontainers. Zoals in Nederland

Groente, fruit en maaltijdafval: Op de diervoederplaats, die achter in de tuin is voorzien.

Op woensdag ochtend de vuilniszak in de daarvoor bestemde kooi langs de oprit zetten.


8. Huurwaarborg

8.1 De huurder betaalt bij aankomst contant een huurwaarborg ten bedrage van Eur. 250,00 aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen.

8.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

8.3 De verhuurder kan na de huurperiode deze waarborg gebruiken om eventuele schade te verrekenen Zie ook 'Huurinstructies'.

8.4 Wanneer geen schade verricht is, zal deze huurwaarborg binnen 1 week na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de IBAN gegevens is een bankoverschrijving binnen de EU gratis) zijn ten laste van de huurder.


9. Aansprakelijkheid huurder

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten.

9.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de huurovereenkomst. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

9.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.

9.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

9.5 In geval van geen schade wordt de huurwaarborg binnen 1 week na het verstrijken van de huurperiode door de verhuurder aan de huurder per bank teruggestort via een overschrijving.


10. Bezoek van de verhuurder

Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.


11. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak

11.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

11.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.


12. Allerlei

12.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

12.2 De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor onstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.